>>> Informujemy, iż pomimo epidemii nasza firma działa normalnie przy zachowaniu wszelkich zasad bezpieczeństwa <<<
Odzysk i recykling opon
Wyszukaj
interesujące Cię opony
 
 

Kon-Wit jest dystrybutorem opon Aeolus

Aeolus logo

Opony Aeolus cieszą się uznaniem nie tylko na polskim rynku ale także w całej Europie, Azji, Ameryce i Afryce

│ CZYTAJ O AEOLUS │

Dopasuj używaną oponę

Na stronie MagazynOpon.com w łatwy sposób sprawdzisz stany i dostępność używanych opon.

│ MAGAZYNOPON.COM │

"KON-WIT PLUS" podpisał w dniu 31.12.2019 umowę z WFOŚiGW w Łodzi o umorzenie pożyczki z dn. 31.12.2015 o nr 886/OA/P/2015 z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Budowa instalacji fotowoltaicznej w trzech etapach, w firmie KON-WIT PLUS, w miejscowości Ksawerów" na kwotę 464 630,00 zł, co stanowi 89,35% kosztu całkowitego zadania.

Koszt całkowity zadania wynosi 520 000,00 zł.

Opony ciężarowe i przemysłowe

│ SKLEP Koziegłowy │

Opony osobowe

│ SKLEP Ksawerów │

Recykling, opłata produktowa

Importerzy i producenci opon MAJĄ OBOWIĄZEK rozliczania się w Urzędzie Marszałkowskim z ilości opon wprowadzonych na rynek krajowy

Obowiązek ten nakłada na nich ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej (Dz. U. z 2007 r., nr 90, poz. 607 z późn. zm.).

Każdy przedsiębiorca rozpoczynający działalność polegającą na wytwarzaniu, imporcie lub wewnątrzwspólnotowym nabyciu produktów w opakowaniach wymienionych w załączniku nr 1 do ustawy, lub produktów wymienionych w załącznikach nr 2 i 3 ma ustawowy obowiązek złożenia zawiadomienia o tym fakcie Marszałkowi Województwa w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia działalności (art. 9 w/w ustawy).

Przepisy ustawy stosuje się również do przedsiębiorcy wprowadzającego na terytorium kraju w drodze importu lub wewnątrzwspólnotowego nabycia towary, których częściami składowymi lub przynależnościami są produkty wymienione w załącznikach nr 2 i 3 do ustawy np. pojazdy samochodowe nowe i używane, których integralną częścią są opony, oleje smarowe i akumulatory (art. 1 ust. 3 w/w ustawy).

Ustawa obliguje wskazanych przedsiębiorców do zapewnienia określonych poziomów odzysku, a w szczególności recyklingu odpadów poużytkowych i opakowaniowych. W latach 2008-2014 jest to 75% masy wprowadzonych na rynek krajowy opon - w tym 15% recyklingu. Powyższe poziomy obowiązują wówczas gdy importer lub producent przekazuje do odzysku lub recyklingu odpady w postaci zużytych opon ( kod odpadu 16 01 03 ), wytworzonych przez siebie lub jeżeli zrealizuje ten obowiązek za pośrednictwem Organizacji Odzysku (art. 4 ust. 1 w/w ustawy). W przypadku gdy przedsiębiorca obowiązek odzysku i recyklingu wykona samodzielnie wykorzystując do tego celu odpady nie wytworzone przez siebie, a pochodzące ze zorganizowanej zbiórki, wówczas ustawa nakazuje mu wykonanie odzysku i recyklingu w masie odpowiadającej całości masy produktów wprowadzonych na rynek krajowy (art. 4 ust. 1b w/w ustawy).

Nie zrealizowanie nałożonego na importerów i producentów obowiązku odzysku i recyklingu zużytych opon, skutkowało będzie obowiązkiem wniesienia opłaty produktowej. Wysokość tej opłaty na 2008r. określa Rozporządzenie Ministra Środowiska z dn. 18.12.2007 r. w sprawie szczegółowych stawek opłat produktowych.

Szczegółowe stawki opłat produktowych dla wprowadzonych na rynek opon

PKWiU Rodzaj Opon zł za 1kg
25.11.11 opony nowe pneumatyczne z gumy, w rodzaju stosowanych w samochodach osobowych 2,18
25.11.13-55.00 opony nowe pneumatyczne z gumy, w rodzaju stosowanych w autobusach i samochodach ciężarowych, o współczynniku obciążenia < =121 2,18
25.11.13-57.00 opony nowe pneumatyczne z gumy, w rodzaju stosowanych w autobusach i samochodach ciężarowych, o współczynniku obciążenia >121 1,09
25.11.14-04 opony nowe pneumatyczne z gumy, w rodzaju stosowanych w pojazdach i maszynach rolniczych i leśnych 0,10
25.11.14-06.00 opony nowe pneumatyczne z gumy, do pojazdów transportu bliskiego i maszyn w rodzaju stosowanych w budownictwie i przemyśle 0,10
25.11.14-08.00 opony nowe pneumatyczne z gumy, z bieżnikiem daszkowym lub podobnym, pozostałe 0,10
25.11.14-10.00 opony pozostałe, nowe, pneumatyczne z gumy, gdzie indziej nieklasyfikowane 0,10
25.11.20 opony używane pneumatyczne z gumy 4,08
25.12.10-30.00 opony bieżnikowane z gumy, w rodzaju stosowanych w samochodach osobowych 1,12
25.12.10-50.00 opony bieżnikowane z gumy, w rodzaju stosowanych w autobusach i samochodach ciężarowych 0,56
25.12.10-90.00 opony bieżnikowane z gumy, pozostałe 0,10

Z powyższej tabeli wynika jednoznacznie, iż wysokość opłaty produktowej dochodzi nawet do poziomu 4,08 zł za 1 kg zaimportowanych lub wyprodukowanych i wprowadzonych na rynek krajowy opon.

Jedynym sposobem uniknięcia tak wysokiej opłaty jest zrealizowanie określonych poziomów odzysku i recyklingu. W myśl najnowszych regulacji prawnych odzysk i recykling potwierdzają wyłącznie dokumenty wystawione na podstawie Rozporządzenia Ministra Środowiska z dn. 19.12.2006r. w sprawie dokumentów potwierdzających odrębnie odzysk i odrębnie recykling.

Należy pamiętać, że wszyscy importerzy i producenci opon mają obowiązek składania do 31 marca każdego roku sprawozdania o wysokości należnej opłaty produktowej (art. 15 w/w ustawy). Jedynie w przypadku podpisania przez przedsiębiorcę stosownej umowy z Organizacją Odzysku, to ona w jego imieniu przejmuje obok realizacji obowiązku odzysku i recyklingu również obowiązek sprawozdawczości do Marszałka Województwa. Urzędy Marszałkowskie i WIOŚ mają 5 lat na kontrole i ewentualne nakładanie kar wraz z naliczaniem zaległej opłaty produktowej na importerów i producentów, którzy nie rozliczą się z obowiązujących na dany rok poziomów odzysku i recyklingu.

Wiele firm kusi darmowym odbiorem opon złomowych i wystawia jedynie kartę przekazania odpadu, co w żaden sposób nie uprawnia Firmy do rozliczenia tychże opon jako poddanych odzyskowi lub recyklingowi.

§ Witryny KON-WIT używają cookies w celu lepszego świadczenia usług. Pozostanie w witrynie bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza, że cookies będą zapisane w Państwa urządzeniu. Zamknij